Privacystatement

1 mei 2018

Bas Bos Yoga en Massagetherapie gevestigd in Hapert en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17250663 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Bas Bos Yoga en Massagetherapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Bas Bos Yoga en Massagetherapie persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten

2. Verwerking van persoonsgegevens
Bas Bos Yoga en Massagetherapie verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
Bas Bos Yoga en Massagetherapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een
betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond
Bas Bos Yoga en Massagetherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een dossier bij te houden.
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
Bas Bos Yoga en Massagetherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Bas Bos Integrale Massagetherapie en Yoga persoonsgegevens verwerken. Bas Bos Integrale Massagetherapie en Yoga sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Bas Bos Yoga en Massagetherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Bas Bos Yoga en Massagetherapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Bas Bos Yoga en Massagetherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Bas Bos Yoga en Massagetherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Bas Bos Yoga en Massagetherapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Bas Bos Yoga en Massagetherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
(financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
Bas Bos Yoga en Massagetherapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Bas Bos Yoga en Massagetherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Bas Bos Yoga en Massagetherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Bas Bos Yoga en Massagetherapie door een e-mailbericht te sturen naar yogabasbos@gmail.com.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Bas Bos Yoga en Massagetherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Bas Bos Yoga en Massagetherapie door een e-mailbericht te sturen naar yogabasbos@gmail.com. Een klacht trachten we samen naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).