privacyverklaring

Uw privacy in mijn praktijk.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke verplichting opgelegd door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook kunnen gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik mijn best doe om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden ingezet:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota.
Op de zorgnota die u van mij ontvangt staan onderstaande gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats.
• Uw geboortedatum.
• Datum van de behandeling.
• Korte omschrijving van de behandeling
• Kosten van het consult.

CONTACT